بیتا آگاهی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

بيوگرافي

نام : بیتا نام خانوادگی : آگاهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه استقلاال و وابستگی میدانی با خلاقیت در دانش امزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: آموزش مهارت های زندگی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: آموزش پیش از ازدواج
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: آموزش پیشگیری از اعتیاد
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: پروژه نویسی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: مشارکت اجتماعی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: درمان اعتیاد mmt
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره : 56 ساعت
عنوان دوره: روش تحقیق پیشرفته
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: تسهیلگری
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره : 32 ساعت
عنوان دوره: بلوغ ونوجوانی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره : 16 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : موزش مهارت های زندگی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آموزش پیش از ازدواج
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : آموزش پیشگیری از اعتیاد
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : پروژه نویسی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : مشارکت اجتماعی
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : درمان اعتیاد mmt
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : تسهیلگری
محل دوره : تاریخ دوره :
عنوان دوره : بلوغ ونوجوانی
محل دوره : تاریخ دوره :