گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

بيوگرافي

نام : کیانوش نام خانوادگی : منصورلکورج
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : m.lakoraj@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم اقتصادي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : برآورد تابع تولید برنج مطالعه موردی شهرستانهاي چالوس ونوشهر
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: دوره ترتیل خوانی و تجوید قرآن کریم
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 20 ساعت
عنوان دوره: دوره مدیریت منابع و مصارف
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره: دوره آموزشی مدیریت خلاق
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره: دوره آموزشی طرح بصیرت
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 32ساعت
عنوان دوره: دوره آموزشی اصول ترجمه
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 20ساعت
عنوان دوره: دوره آموزشی آمار و spss
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 20ساعت
عنوان دوره: دوره نرم افزاری office -ms
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 32ساعت
عنوان دوره: دوره آموزشی مدیریت رسیک
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره: دوره آموزشی آشنایی با power point
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره: دوره اموزشی رسانه ها و وسایل آموزشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد واحد چالوس
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد چالوس طول دوره : 16ساعت