گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : جواد نام خانوادگی : اكبری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : javadakbari92@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : روش تدريس مهارتهاي زبان