گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : مطهری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mehdemotahare@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :