گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : سپیده نام خانوادگی : هدائیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : 1292425441
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : ارائه روشی با استفاده از ماتریس ایمن سازی در جهت پنهان سازی مجموعه عناصر حساس