محمدرضا عسکرنژاد
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کشاورزی

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : عسکرنژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : MRZAA4@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : خردل سياه