گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-زراعت

بيوگرافي

نام : علی اکبر نام خانوادگی : شقیعی اردستانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : meisam.shafiee@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه رازی کرمانشاه سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : بررسی رقابت درون گونه ای و برون گونه ای با استفاده از مدل عکس عملکرد در کشت مخلوط ذرت و کدو تخمه کاغذی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : ارزیابی تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ارقام و لاین های امید بخش جو
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: تکنولوژی بذر
ارائه دهنده : نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محل دوره : نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره: بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی
ارائه دهنده : دانشگاه اصفهان
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: MBA سطح یک
ارائه دهنده : دانشگاه خوراسگان
محل دوره : نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان طول دوره : 120 ساعت
عنوان دوره: تنظیم و کاربرد سم پاش ها
ارائه دهنده : وزارت جهاد کشاورزی
محل دوره : سازمان جهاد کشاورزی استان طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: سرویس و نگهداری تراکتور
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای
محل دوره : سازمان فنی و حرفه ای طول دوره : 72 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با ماشین های کاشت
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای
محل دوره : سازمان فنی و حرفه ای طول دوره : 53 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با ماشین های داشت
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای
محل دوره : سازمان فنی و حرفه ای طول دوره : 85 ساعت
عنوان دوره: آشنایی با ماشین های برداشت
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای
محل دوره : سازمان فنی و حرفه ای طول دوره : 114 ساعت
عنوان دوره: اصول صحیح نگهداری مواد خام دخانی در انبار و مبارزه با آفات انباری
ارائه دهنده : شرکت دخانیات ایران
محل دوره : شرکت دخانیات ایران طول دوره : 18 ساعت
عنوان دوره: ارزیابی و خرید تنباکو
ارائه دهنده : شرکت دخانیات ایران
محل دوره : شرکت دخانیات ایران طول دوره : 80 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : برگزاری دوره آموزشی IPM ,FFS جهت کشاورزان
محل دوره : تاریخ دوره : 84/8/15