سید محمد حسین احمدپناه
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاکشناسی

بيوگرافي

نام : سید محمد حسین نام خانوادگی : احمدپناه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : smhahmadpanah@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : منابع طبيعي_بيايانزدايي_ پيدايش و رده بندي خاك