زهرا قاسمی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : قاسمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : zahraghasemi_2019@yahoo.com
ایمیل : 1288385587
زمینه تحقیقاتی : افسردگي .ذهن آگاهي ،سبك هاي اسنادي ،نورولوژي ومعنويت