گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مديريت پروژه و ساخت

بيوگرافي

نام : پیام نام خانوادگی : نیک نشان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : payam_nikneshan@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت كيفيت ، مديريت منابع انساني ، مديريت استراتژيك ، مديريت ارتباط با مشتري ، مديريت خدمات