گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : منصور نام خانوادگی : نوروزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.noroozi47@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت امور فرهنگی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : نقش سیستم های الکترونیک شهرداری در توسعه فرهنگی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی - مدیریت فرهنگ سازمانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : ارائه الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های فرهنگی