گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : طباطبایی کاشانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : e.tabatabaei@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : روانشناسي و هوش مصنوعي