گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : محمدجواد نام خانوادگی : عاشق طوس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mj.tusi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : فرهنگ و توريسم