مژده موسوی مدنی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : مژده نام خانوادگی : موسوی مدنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mozhde_mousavi_madani@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :