گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاکشناسی

بيوگرافي

نام : افسانه نام خانوادگی : احمدیان مرج
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Afsane_ahmadian@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :