گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

بيوگرافي

نام : محبوبه نام خانوادگی : گلستانی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mgz_2939@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :