گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : فرهاد نام خانوادگی : حریری اکبری
تاریخ تولد : 1363/03/14
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hariri.farhad267@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : ژنوميکس: مارکرهاي مولکولي (RAPD, AFLP, SNP, SSR, DArT)، آناليزهاي شيميايي (GC, GC MASS, HPLC)، کشت بافت، زيست پالايي و گياه پالايي (Bioremediation، زراعت گياهان دارويي، متابولوميکس، مهندسي ژنتيک، نانوتکنولوژي
سوابق علمی و تحصیلی