گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان فرانسه

بيوگرافي

نام : اکبر نام خانوادگی : اصغری تبریزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :