گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : ایمان نام خانوادگی : میرزایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : iman.mirzaii@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اسلامی واحد ملایر سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : تحلیل ساختار فیزیکی – کالبدی شهر معمولان با تاکید بر ساماندهی مبلمان شهری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اسلامی واحد ملایر سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : تحلیل ساختار فیزیکی – کالبدی شهر معمولان با تاکید بر ساماندهی مبلمان شهری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اسلامی واحد ملایر سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : تحلیل ساختار فیزیکی – کالبدی شهر معمولان با تاکید بر ساماندهی مبلمان شهری
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اسلامی واحد ملایر سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : تحلیل ساختار فیزیکی – کالبدی شهر معمولان با تاکید بر ساماندهی مبلمان شهری