گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : یاشار نام خانوادگی : قراچمنی اصل
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : yashargharachamani@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :