غزال زارع
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : غزال نام خانوادگی : زارع
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zareghazaal@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : طراحی و معماری بیوفیلیک