امیرحسین اورکی
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : امیرحسین نام خانوادگی : اورکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ORAKI.AMIR@GMAIL.COM
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آموزش و پرورش و مديريت