نیکو فرهادیان
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : نیکو نام خانوادگی : فرهادیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : johna.urbanism@gmail.com
ایمیل : Nikoo.farhadian@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :