سید علیرضا باب الحوائجی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : سید علیرضا نام خانوادگی : باب الحوائجی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Ar.Babolhavaeji@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : معماري اسلامي