ساره عباسی حسن آبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی

بيوگرافي

نام : ساره نام خانوادگی : عباسی حسن آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : abbasisareh@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :