مهندس سيدمحمدفريد احمدی
گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - معماری منظر

بيوگرافي

نام : سيدمحمدفريد نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی : f_ahmadi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :