بنت الهدی رستگاری
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم ارتباطات

بيوگرافي

نام : بنت الهدی نام خانوادگی : رستگاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : bh.rastegari@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شبكه هاي اجتماعي