گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : نرگس نام خانوادگی : سعیدیان خوراسگانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم تربيتي - مديريت - فلسفه تعليم و تربيت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : مقایسه مکاتب مدیریت غربی با مدیریت اسلامی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد دبیران با تعهد دبیری با عملکرد دبیران بدون تعهد دبیری
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاه مجازی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: تعالی سازمانی
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
محل دوره : تهران در سالنهای هتل المپیک طول دوره : سه روزه
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : روابط انسانی در سازمان خانواده
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان تاریخ دوره : احتمالا 93-94 13
عنوان دوره : بهره وری کارکنان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان تاریخ دوره : احتمالا 1392