هوشنگ طالبی حبیب آبادی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - رياضي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : هوشنگ نام خانوادگی : طالبی حبیب آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :