گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : - اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : عبدالمجید نام خانوادگی : رضائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :