گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : سارا نام خانوادگی : جورکش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : s.jorkesh@khuisf.ac.ir
ایمیل : jourkesh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :