فرزاد میرزائی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - شهرسازی - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : فرزاد نام خانوادگی : میرزائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : farzad0405@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شهرسازي، برنامه ريزي شهري، كشاورزي، توسعه روستايي، گردشگري شهري، ضوابط و مقررات شهرسازي،