مهدی نفر
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - علوم اقتصادي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : نفر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :