گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسي تربيتي

بيوگرافي

نام : طاهره نام خانوادگی : پژوهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : t65335@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :