گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : ليلي نام خانوادگی : دادرس
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : dadras@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :