گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : بتول نام خانوادگی : ترکی نیسیانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : btorki10@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور اصفهان سال اخذ مدرک : 94
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی
دانشگاه محل تحصیل : پیام نور نجف اباد سال اخذ مدرک : 82
عنوان پایان نامه :