سیما اعتباریان
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني

بيوگرافي

نام : سیما نام خانوادگی : اعتباریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : eatebarians@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :