دکتر گلرخ كوپایی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - شهرسازی-طراحی شهری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : گلرخ نام خانوادگی : كوپایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :