گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : محمدتقی نام خانوادگی : صیرفی زاده اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : bio.mtsi58@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :