راحله بطلانی
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و حکمت اسلامی
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : راحله نام خانوادگی : بطلانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :