آتوسا امین زاده گوهری
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پاتولوژی فک ودهان
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : آتوسا نام خانوادگی : امین زاده گوهری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :