بهرام منتظری
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - علوم سیاسی- روابط بین الملل
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : بهرام نام خانوادگی : منتظری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :