منصور خانه گیر
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : منصور نام خانوادگی : خانه گیر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : roudbarzamin1388@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :