گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : زمانی نوکاابادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : azamani.1381@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت ورزشي، روانشناسي ورزشي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی
دانشگاه محل تحصیل : واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : 79
عنوان پایان نامه : مقایسه سه روش بازخورد بر یادگیری یک مهارت پرتابی