گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مسیح نام خانوادگی : رزمجو
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :