گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : حسن نام خانوادگی : جمشیدی قلعه سفیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : jamshidih3@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :