گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : علی نام خانوادگی : مهداد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : amahdad@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تغيير نگرش هاي شغلي و سازماني طراحي نظام گزينش کارکنان کاهش رفتار هاي منفي در محيط کار خشونت در محيط کار طراحي نظام جامع عملکرد کارکنان طراحي مشاغل چرخش مشاغل بهبود عملکرد و بهره وري کارکنان استرس شغلي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی صنعتی و سازمانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ملی مالزی سال اخذ مدرک : 2009
عنوان پایان نامه : رابطه رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد تولید در میان کرگران کارخنجات خودرو سازی ایران و مالزی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی صنعتی و سازمانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1355
عنوان پایان نامه : ..........
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : روانشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1355
عنوان پایان نامه : .....