سید نصرالدین صالحی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

بيوگرافي

نام : سید نصرالدین نام خانوادگی : صالحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : s.salehi62@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حقوق جزا