محمود جلالی کروه
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق بین الملل
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : جلالی کروه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :