مهتا محمدزاده بوستانچی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

بيوگرافي

نام : مهتا نام خانوادگی : محمدزاده بوستانچی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mahta.bostanchi@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : توسعه پايدار